למוקדי שירות לקוחות                                                               בין הימים א-ה' בשעות 09:13:00                                      צלצלו  :  1-700-700-913  ,
 
כ"ד באדר התשע"ג
6 במרץ 2013
 
חוזר ביטוח 2013-1-2
סיווג: יציבות
 
 
חישוב עתודות לתשלום קצבה בפוליסות ביטוח חיים
 
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת להלן הוראותיי:
 1. מבוא
השיפור בתוחלת החיים מחייב לעקוב אחר הלימות עתודות בגין פוליסות ביטוח חיים המאפשרות קבלת קצבה על-פי שיעורי המרה מובטחים (להלן: "העתודות לתשלום קצבה") ולהשלים אותן כראוי.
 1. ייחוס לקבוצות פוליסות ביטוח
קיימת חשיבות לכך שכל השלמה לעתודות לתשלום קצבה הנדרשת לפי חוזר זה תיוחס לקבוצות פוליסות ביטוח מתאימות. החל משנת 1999 בעקבות החלת שיטת ה- DAC שבה נדרש כל מבטח לבחור בשיטת הייחוס המתאימה לו, יש לייחס כל השלמה לעתודות לתשלום קצבה לקבוצות פוליסות ביטוח באותה שיטה שבה יוחס DAC לפוליסות. לגבי פוליסות שהופקו לפני 1 בינואר 1999 יש ליחס כל השלמה לעתודות לתשלום קצבה לפי קרנות (מקרן א' ועד קרן י' לפי העניין).
 1. שיטת השלמת העתודות לתשלום קצבה
  1. השלמה מיידית – פוליסות לגביהן הקצבה בתשלום, המבוטח הגיע לגיל הפרישה הצפוי או קבוצת הפוליסות עלולה לא להיות רווחית.
המבטח ישלים את העתודות לתשלום קצבה באופן מיידי, עבור כל פוליסת ביטוח חיים מסוג קצבה העומדת באחד או יותר מהקריטריונים הבאים:
 1. הקצבה משולמת למבוטח או למוטבו;
 2. המבוטח הגיע לגיל הפרישה הצפוי הנקבע במבטח;
 3. הפוליסה שייכת לקבוצת פוליסות ביטוח, בהתאם לאמור בסעיף 2 לעיל, ולהערכת האקטואר הממונה של המבטח, הקבוצה עלולה לא להיות רווחית לפי הנחות שמרניות. קרי: קבוצת הפוליסות האמורה ביחד עם השקעות המבטח המוחזקות כנגד עתודות בגינה, עלולות לא ליצור הכנסות עתידיות המספיקות לכסות את כל תשלומי התביעות וההוצאות שיתגלו בעתיד בקשר לקבוצת הפוליסות ולהשקעות האמורות, לרבות השלמת העתודה לתשלום קצבה הנדרשת עבור אותה קבוצת פוליסות.
 4. השלמה במהלך חיי הפוליסה - פוליסות אחרות
  1. המבטח רשאי להשלים את העתודות לתשלום קצבה במהלך חיי הפוליסה עבור כל פוליסת ביטוח חיים מסוג קצבה שלא עומדת באף אחד מהקריטריונים הרשומים בתת-סעיף 3.א לעיל, וכן שייכת לקבוצת פוליסות ביטוח בהתאם לאמור בסעיף 2 לעיל – כאשר לפי הערכת האקטואר הממונה של המבטח הקבוצה עשויה להיות רווחית לפי הנחות שמרניות.
  2. ההנחות האמורות יתמכו על-ידי מבחני רגישות ו/או ניתוחים סטטיסטיים אחרים.
  3. תיאור מפורט של שיטת החישוב, ההנחות, מבחני הרגישות ו/או הניתוחים הסטטיסטיים האחרים, ותוצאות המבחנים והניתוחים האמורים, שעומדים בבסיס הערכת האקטואר הממונה הנזכרת בפסקה 1) לעיל, יכללו בדו"ח האקטוארי השנתי בביטוח חיים, המוגש למפקח על הביטוח (להלן: "המפקח").
  4. המבטח יבחר בין שתי השיטות המתוארות להלן:
   1. השלמה לאורך חיי הפוליסה עד גיל הפרישה הצפוי על פי נוסחה גיאומטרית
המבטח רשאי לצבור את השלמת העתודה לתשלום קצבה על פי הנוסחה הבאה, לפיה התוספת הנדרשת להשלמת העתודה לתשלום קצבה (באחוזים), נכון למועד החישוב, יהיה שווה ל:
( ) *
   לעניין זה:
   ERA - גיל הפרישה הצפוי הנקבע במבטח.
T - התוספת הנדרשת להשלמת העתודה לתשלום קצבה (באחוזים) נכון לגיל הפרישה הצפוי, במקרה שהפוליסה תומר לקצבה בהתאם להנחות המתוארות להלן בסעיפים 4 ו-6 לחוזר זה. T יילקח בחשבון רק כשהוא חיובי[1].
 - ההסתברות שהפוליסה תישאר בתוקף עד לגיל הפרישה הצפוי ותומר לקצבה בהתאם להנחות המתוארות להלן בסעיפים 4 ו-6 לחוזר זה.
   x - גיל המבוטח במועד החישוב.
- שיעור ההכנסות העתידיות הצפויות מדמי ניהול או ממרווח פיננסי הנובעים מההשקעות המוחזקות כנגד עתודת הביטוח בשל הפוליסה או מתשלומי פרמיה עבור הפוליסה, המובא בחשבון בחישוב צבירת ההשלמה לעתודה לתשלום קצבה בשל הפוליסה.
         לגבי כל פוליסה שנמכרה לאחר ה-1 ביוני 2001, כאשר תוצאת נוסחת ההשלמה שלילית, תילקח תוצאת הנוסחה כאפס.
              חברת הביטוח תקבע שני ערכי K, אחד בגין התחייבויות בשל מרכיב חיסכון תלוי תשואה ושני בגין התחייבויות בשל מרכיב חיסכון מבטיח תשואה. על חברת הביטוח לקבוע את ערכי ה-K  באופן זהיר, ועל בסיס בחינה של פוליסות שנמכרו לפני ה-1 ביוני 2001.
חברת ביטוח נדרשת לערוך ניתוח המתבסס על הנחות פיננסיות שמרניות, שמעיד על כך שדמי הניהול או המרווח הפיננסי הנובעים מהשקעות המוחזקות כנגד העתודה בשל הפוליסה ותשלומי הפרמיות עבור הפוליסה, עשויים להפיק הכנסות עתידיות למעלה מ- K המספיקות לכסות את כל ההוצאות שיתגלו עד למועד גיל הפרישה הצפוי שקשורות לפוליסה ולהשקעות האמורות. בניתוח כאמור חברת הביטוח תבחן את מידת אמינות הנתונים העומדים בבסיס ההנחות שנבחרו על-ידה בהתאם לסעיפים 4 ו-6 להלן ורמת השמרנות הגלומה בהנחות אלו.
השתנה הערך של K, על חברת הביטוח לתת גילוי בדוחות הכספיים לסיבה לשינוי ולהשפעת השינוי על הדוחות הכספיים, במקום בו לשינוי בערך זה השפעה מהותית על התוצאות המדווחות. הגילוי האמור יפורסם בדוחות הכספיים הראשונים המפורסמים לציבור בהם ניתן ביטוי לשינוי האמור.
יובהר כי לאמור לעיל השפעה על יתרת ההפרשה במאזן ועל התוצאה הנגזרת מכך בדוח רווח והפסד.
 1. השלמה מהירה יותר
המבטח רשאי לבחור שיטה המפיקה השלמה מהירה יותר מאשר הנוסחה המופיעה לעיל, עד להשלמה מיידית.
 1. בבחירת שיטת ההשלמה, יבחן האקטואר הממונה של המבטח את רגישותן של השיטות השונות, לרבות השיטה המוגדרת בסעיף 3.ב.4)א) לעיל, לשינויים האפשריים העתידיים בהנחות המתוארות להלן בסעיף 4 לחוזר זה.
 1. הנחות לקביעת השלמת העתודות לתשלום קצבה
לגבי הפרמטרים הבאים, על המבטח לבחור הנחות זהירות ומתאימות. הנחות אלה בצירוף הסברים לבחירתן יצורפו לדוח האקטוארי השנתי בביטוח חיים, המוגש למפקח. לעניין זה, "הסברים" – כולל נתונים סטטיסטיים אמינים באופן חלקי או מלא במידה וזמינים, ופרשנות מפורטת הנותנת ביטוי לשיקול דעת מקצועי:
 1. תמותה;
 2. שיעורי ריבית להיוון העתודות לתשלום קצבה החל ממועד תחילת תשלום הקצבה;
 3. גיל פרישה צפוי למבוטחים;
 4. תוחלת חיים מותאמת בקרב המבוטחים המאופיינים כדלקמן:
  1. הקצבאות משולמות למבוטח[2];
  2. המבוטחים הגיעו לגיל הפרישה הצפוי[3];
  3. פוליסות פרט שאינן בגדר קופות ביטוח;
  4. כסף שהופקד לפני שנת 2000 לפוליסות ביטוח מנהלים;
  5. כסף שהופקד לפני שנת 2000 לפוליסות עצמאיים שהופקו עד התאריך הקובע בתקנה 38(ד) שבתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 (להלן - "התאריך הקובע");
 5. שיעורי פדיון פוליסות עד לגיל הפרישה (להלן:"שיעורי הפדיון") אשר יקבעו לפי הכללים הבאים:
  1. הנחת שיעורי הפדיון, לא תעלה על 60% משיעורי הפדיון הצפויים להתרחש בעתיד בקרב פוליסות ביטוח חיים מסוג קצבה;
  2. שיעורי הפדיון הצפויים האמורים, יתבססו על מחקר עדכני ורב-שנתי על שיעורי פדיון פוליסות ועל שיקול הדעת המקצועי של האקטואר הממונה[4];
 6. ההסתברות לבחירת קצבה בגיל הפרישה, לגבי:
  1. פוליסות פרט שאינן בגדר קופות ביטוח;
  2. כסף שהופקד לפני שנת 2000 לתגמולים בפוליסות מנהלים;
  3. כסף שהופקד לפני שנת 2000 לפוליסות עצמאיים שהופקו עד התאריך הקובע;
 7. ההסתברות לבחירת קצבה בגיל הפרישה מתוך כסף שלא הועבר "לנספח הוני", לגבי:
  1. כסף שהופקד אחרי שנת 1999 לתגמולים בפוליסות ביטוח מנהלים;
  2. כסף שהופקד אחרי שנת 1999 לפוליסות עצמאיים שהופקו עד התאריך הקובע;
 8. ההסתברות לבחירת קצבה בגיל הפרישה לגבי פוליסות עצמאיים שהופקו החל מהתאריך הקובע;
 9. ההסתברות לבחירת קצבה בגיל הפרישה לגבי פיצויים שהופקדו לפני שנת 2000;
 10. ההסתברות לבחירת קצבה בגיל הפרישה לגבי פיצויים שהופקדו אחרי שנת 1999;
 11. ההסתברות לקבלת הקצבה בכל אחת מהאפשרויות השונות בהתאם לתנאי הפוליסה, למשל: 10 שנים מובטחות ועד סוף חיי המבוטח וכדו';
 12. הוצאות המבטח בגין תשלומי קצבה.
 13. כל פילוח נוסף על-פי החלטת החברה.
 1. תוספת לעתודה לצורך השלמת הסכום הדרוש לערך פדיון בפוליסת ביטוח מנהלים
בחוזר המפקח 10/98 מיום 15 באוקטובר 1998 נקבע כי אם העתודה המתמטית בניכוי ה- DAC לצורכי מס תפחת מערך הפדיון בפוליסת ביטוח מנהלים יש ליצור תוספת לעתודה להשלמת הסכום הדרוש לערך הפדיון על פי השיעורים שנקבעו בחוזר. תוספת העתודה הנדרשת כתוצאה ממחויבות המבטחים לתשלום קצבה לא תקוזז מתוספת לעתודה לצורך השלמת הסכום הדרוש לערך הפדיון בפוליסת ביטוח מנהלים. כלומר יש ליצור תוספת עתודה כתוצאה ממחויבות המבטחים לתשלום קצבה בנוסף לתוספת לעתודה לצורך השלמת הסכום הדרוש לערך הפדיון בפוליסת ביטוח מנהלים.
 1. ברירות מחדל
על אף האמור בסעיף 4 לעיל, במקרים בהם מבטח אינו יכול לבסס הנחות שונות, רשאי מבטח לצורך הדוחות הכספיים להשתמש בהנחות המפורטות להלן. מבטח יפרט בדוח האקטוארי השנתי בביטוח חיים את הבדיקות שביצע ו/או הנסיבות שבגינן החליט המבטח להשתמש בהנחות ברירות המחדל.
 1. הנחות תמותה
הנחות התמותה מתוארות בנספחים 1, 2 ו-3 לחוזר זה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. שיעורי ריבית להיוון העתודות לתשלום קצבה
יש לחשב את העתודות לתשלום קצבה לכל קרן בנפרד החל ממועד תחילת תשלום הקצבה לפי שיעורי הריבית להיוון המופיעים בטבלה שלהלן. אין לחשב את העתודות לתשלום קצבה בשיעורים האמורים לפני תחילת תשלום הקצבה.
 
קרן ריבית נוכחית שנזקפה לעתודה ריבית על
אג"ח ח"ץ
שיעור השקעה מרבית בח"ץ שיעור הריבית
לחישוב
א' 4% 6.2% 100% 6.2%
ב' 5%-4% 6.2% 86% 5.8%
ג' 4.25% 5.2% 86% 4.9%
ד 4.25% 5.2% 86% 4.9%
ה' 4.25% 5.2% 86% 4.9%
ו' 4.25% 5.2% 86% 4.9%
ז' 3.5% 4% 86% 3.9%
ח' 3.5% 5.2% 50% 4.3%
ט' 2.5% 4% 40% 3.54%
י' 2.5%[5] ------ ------ 3.54%[6]
(ל 1)[7] 4.25% 4% 86% 3.9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. הנחות אחרות
גיל פרישה צפוי למבוטחים בהתאם לגיל הפרישה המוגדר בחוק גיל הפרישה, תשס"ד 2004[8]
תוחלת חיים מוגדלת בקרב המבוטחים המאופיינים כדלקמן – קצבאות המשולמות למבוטחים[9] ומבוטחים שהגיעו לגיל הפרישה הצפוי[10]; פוליסות פרט שאינן בגדר קופות ביטוח; כסף שהופקד לפני שנת 2000 לפוליסות ביטוח מנהלים; כסף שהופקד לפני שנת 2000 לפוליסות עצמאיים שהופקו עד התאריך הקובע. העתודה שתחושב לפי הנחות התמותה הנזכרות בסעיף משנה 6.א.1) לעיל, תוגדל ב- 3%
ההסתברות לבחירת קצבה בגיל הפרישה – פוליסות פרט שאינן בגדר קופות ביטוח; כסף שהופקד לפני שנת 2000 לתגמולים בפוליסות ביטוח מנהלים; כסף שהופקד לפני שנת 2000 לפוליסות עצמאיים שהופקו עד התאריך הקובע. 40%
ההסתברות לבחירת קצבה בגיל הפרישה מתוך כסף שלא הועבר ל"נספח הוני" – כסף שהופקד אחרי שנת 1999 לתגמולים בפוליסות
ביטוח מנהלים; כסף שהופקד אחרי שנת 1999 לפוליסות עצמאיים שהופקו עד התאריך הקובע.
80%
 
ההסתברות לבחירת קצבה בגיל הפרישה – פוליסות עצמאיים שהופקו החל מהתאריך הקובע. 90%
ההסתברות לבחירת קצבה בגיל הפרישה – פיצויים שהופקדו לפני שנת 2000. 40%
ההסתברות לבחירת קצבה בגיל הפרישה – פיצויים שהופקדו אחרי שנת 1999. 40%
שיעורי פדיון פוליסות – כסף שהופקד אחרי שנת 1999 לתגמולים בפוליסות ביטוח מנהלים; כסף שהופקד אחרי שנת 1999 לפוליסות עצמאיים שהופקו עד התאריך הקובע; פוליסות עצמאיים שהופקו החל מהתאריך הקובע; פיצויים שהופקדו אחרי שנת 1999. 60% מהשיעור הנצפה על ידי החברה ועד 2.5% לשנה.
ההסתברות לקבלת הקצבה באפשרויות השונות. 10-שנים-מובטחות-ועד-סוף-החיים: הסתברות של 80%; 5-שנים-מובטחות-ועד-סוף-החיים: הסתברות של 20%. בנוסף, אם האופציה המובטחת אינה 5 או 10 שנים מובטחות, הסתברות של 100% באופציה המובטחת.
הוצאות המבטח בגין תשלומי קצבה. 40 ₪ לחודש לפוליסה, או 0.7% מהקצבה
 
 

 1. תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על כל מבטח בענף ביטוח כאמור בפסקה 1א(1) להודעת הביטוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"א-1985 העוסק בביטוח חיים מסוג קצבה.
 1. תחילה
  1. תחילת הוראות חוזר זה מיום פרסומו, והוא יחול לגבי הדוחות הכספיים לשנת 2012 ואילך .
  2. על אף האמור בסעיף א', תחילתו של סעיף 3.ב.4.א , לעניין קביעת שני ערכי K, בדוח הכספי ליום 31 במרץ 2013, לכל המאוחר.
 2. הוראת מעבר
במועד יישום השינוי המפורט בסעיף 3.ב.4.א,  על חברת ביטוח לקבוע את ערכי ה-K כך שסך העתודה לא יפחת מהעתודה שהייתה מחושבת על פי הוראות חוזר 2007-1-3 , עם ההתאמות הנדרשות להנחות על פי סעיפים 4 ו-6 לעיל.
 1. ביטול תקפות
חוזר ביטוח 2007-1-3 שעניינו חישוב עתודות לתשלום גמלה בפוליסות ביטוח חיים וסעיף 4 ב' בחוזר 2008-1-1 - בטלים.
 
 
                                                                                                      
 
 
                                                                                      עודד שריג
                                                                                המפקח על הביטוחנספח 1
לוחות תמותה בסיסיים
 
לוחות התמותה הבסיסיים אשר אליהם יש להתייחס מפורטים להלן. אופן הכנת הטבלאות ובסיס הנתונים מופיעים בנייר העמדה "עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בקרנות פנסיה וביטוחי חיים" (ש.ה. 2012-47335).
 

לוח ב1
שיעורי תמותה בסיסים נכון ליום 31.12.2008
למבוטח פעיל עד למועד תחילת תשלום הקצבה
אישה גבר גיל אישה גבר גיל
0.000351 0.000579 42 0.000077 0.000245 18
0.000379 0.000629 43 0.000109 0.000290 19
0.00041 0.000686 44 0.000123 0.000388 20
0.000441 0.000745 45 0.000115 0.000375 21
0.00048 0.000815 46 0.000109 0.000350 22
0.000523 0.000895 47 0.000103 0.000331 23
0.000576 0.00099 48 0.000106 0.000319 24
0.000637 0.001096 49 0.000108 0.000311 25
0.000705 0.001205 50 0.000108 0.000309 26
0.000783 0.001334 51 0.000116 0.000310 27
0.00087 0.001476 52 0.000119 0.000312 28
0.000969 0.001644 53 0.000131 0.000319 29
0.001079 0.001815 54 0.000137 0.000322 30
0.001195 0.002015 55 0.000147 0.000325 31
0.001332 0.002219 56 0.000162 0.000329 32
0.001485 0.002457 57 0.000173 0.000331 33
0.001655 0.002697 58 0.000185 0.000335 34
0.001856 0.002895 59 0.000198 0.000338 35
0.002064 0.003094 60 0.000211 0.000363 36
0.002309 0.003378 61 0.000228 0.000389 37
0.002562 0.003708 62 0.000248 0.000418 38
0.002838 0.004035 63 0.000271 0.000451 39
  0.004382 64 0.000296 0.000489 40
  0.004786 65 0.000322 0.000530 41
  0.005181 66      
 

לוח ב2
שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2008
למבוטח החל ממועד תחילת תשלום הקצבה ולבת זוגתו (עד למועד פטירתו של אותו מבוטח)
  אישה גבר גיל אישה גבר גיל
0.050066 0.063259 83 0.001045   55
0.057147 0.071036 84 0.001197   56
0.065152 0.079741 85 0.001370   57
0.074124 0.089324 86 0.001568   58
0.084211 0.099998 87 0.001807   59
0.095513 0.111859 88 0.002067 0.002931 60
0.108146 0.124029 89 0.002403 0.003459 61
0.122211 0.138447 90 0.002772 0.004081 62
0.135718 0.152906 91 0.003197 0.004816 63
0.150596 0.169948 92 0.003686 0.005682 64
0.166954 0.187095 93 0.004280 0.006705 65
0.184906 0.207201 94 0.004914 0.008027 66
0.204561 0.22719 95 0.005639 0.009607 67
0.225947 0.237659 96 0.006470 0.01079 68
0.246335 0.246335 97 0.007422 0.012123 69
0.255012 0.255012 98 0.008509 0.013722 70
0.263688 0.263689 99 0.009744 0.015355 71
0.274509 0.274508 100 0.011153 0.017188 72
0.283254 0.283254 101 0.012852 0.019246 73
0.291999 0.291999 102 0.014696 0.021557 74
0.300744 0.300744 103 0.016918 0.024326 75
0.30949 0.309489 104 0.019302 0.027171 76
0.318235 0.318235 105 0.022169 0.030353 77
0.32698 0.326979 106 0.025448 0.035195 78
0.335724 0.335725 107 0.029190 0.039625 79
0.344471 0.34447 108 0.033461 0.044614 80
0.353216 0.353215 109 0.038305 0.050127 81
0.36196 0.36196 110 0.043815 0.056316 82
 
לוח ב3
שיעורי תמותה בסיסיים נכון ליום 31.12.2008
לבת זוג של מבוטח שנפטר החל ממועד פטירתו של אותו מבוטח
אישה גבר גיל אישה גבר גיל
0.055448 0.077764 83 0.002366   55
0.062134 0.085826 84 0.00271   56
0.070347 0.094897 85 0.003099   57
0.079917 0.105103 86 0.003547   58
0.091506 0.116577 87 0.004088   59
0.104595 0.128519 88 0.004678 0.007704 60
0.119341 0.140645 89 0.005388 0.008964 61
0.135889 0.153676 90 0.006161 0.010434 62
0.150856 0.166667 91 0.007042 0.01215 63
0.165828 0.181844 92 0.008049 0.014155 64
0.180436 0.196450 93 0.008798 0.016497 65
0.194219 0.213417 94 0.009552 0.019233 66
0.210698 0.229461 95 0.010394 0.020645 67
0.225947 0.237659 96 0.011336 0.021918 68
0.246336 0.246336 97 0.012388 0.023337 69
0.255013 0.255012 98 0.013568 0.02487 70
0.263689 0.263689 99 0.014891 0.026629 71
0.274509 0.274509 100 0.016375 0.028591 72
0.283255 0.283254 101 0.018011 0.030784 73
0.291999 0.292000 102 0.019888 0.033234 74
0.300744 0.300744 103 0.021961 0.035908 75
0.309489 0.309489 104 0.024343 0.038973 76
0.318235 0.318234 105 0.026981 0.042409 77
0.32698 0.326980 106 0.030488 0.047572 78
0.335724 0.335725 107 0.034452 0.051454 79
0.34447 0.344470 108 0.03893 0.058566 80
0.353216 0.353215 109 0.044332 0.064231 81
0.36196 0.361960 110 0.049544 0.070599 82
 
נספח 2
הנחה מסוג [11]"best estimate" לגבי קצב ירידה בשיעורי התמותה
לאחר יום 31.12.2008
1 .קצב הירידה בשיעורי התמותה לאחר יום 31.12.2008 יחושב באופן הבא:
 
2 .לעניין זה:
 - לפי השיעור שבלוח ב4 להלן;
 - לפי השיעור שבלוח ב4 להלן;
- גיל;
- מספר השנים שעברו מאז 31.12.2008;
- שיעור התמותה בגיל  נכון ליום 31.12.2008;
- שיעור התמותה בגיל  בזמן .
3 .קצב הירידה האמור ייושם על שיעורי התמותה הבסיסיים המוצגים בלוחות ב1, ב2 ו-ב3 לעיל.
4 .מקורות
 1. הנוסחה בסעיף 1 לעיל –Faculty and Institute of Actuaries Continuous Mortality Investigation Reports.
 2. לוח ב4 – נייר העמדה.
5 .הדגמה
להלן הדגמה של השימוש בנוסחה בסעיף 1 ובלוח ב4, תוך התייחסות לחישוב עתודות לתשלום קצבה נכון ליום 31.12.2012כלפי גבר שהוא מבוטח בגיל 77 באותו מועד:
 1. נכון ליום 31.12.2008,  שווה ל- 4 ו- שווה ל- 77;
 2. בין היתר, יצטרכו בערכים של  ו- .
 3. בהתאם לנוסחה, יש לחשב את  .
קרי:
 1.  שווה ל- 0.030353 בהתאם ללוח ב2 לעיל. מאחר והמבוטח הוא גבר שנולד בין השנים 1929-1945,  שווה ל- 0.2895 ו- שווה ל- 0.5023 בהתאם ללוח ב4 להלן.
 2. לכן,  שווה ל-  0.027544
 3. באותו אופן .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לוח ב4
הנחה מסוג "best-estimate" לגבי קצב ירידה בשיעורי התמותה
לאחר יום 31.12.2008
אישה
גיל   גיל
0.5374 0.1720 61   0.5065 0.2756 18
0.5396 0.1649 62   0.4999 0.2975 19
0.5413 0.1590 63   0.4942 0.3165 20
0.5427 0.1544 64   0.4876 0.3389 21
0.5434 0.1520 65   0.4847 0.3483 22
0.5433 0.1525 66   0.4825 0.3559 23
0.5428 0.1542 67   0.4802 0.3634 24
0.5423 0.1559 68   0.4815 0.3592 25
0.5413 0.1591 69   0.4836 0.3521 26
0.5401 0.1630 70   0.4825 0.3557 27
0.5386 0.1682 71   0.4856 0.3453 28
0.5368 0.1743 72   0.4887 0.3351 29
0.5339 0.1840 73   0.4897 0.3316 30
0.5305 0.1953 74   0.4889 0.3343 31
0.5263 0.2094 75   0.4887 0.3349 32
0.5215 0.2252 76   0.4853 0.3465 33
0.5162 0.2432 77   0.4819 0.3579 34
0.5105 0.2620 78   0.4778 0.3714 35
0.5041 0.2834 79   0.4750 0.3809 36
0.4970 0.3074 80   0.4746 0.3823 37
0.4885 0.3358 81   0.4743 0.3831 38
0.4786 0.3689 82   0.4729 0.3880 39
0.4670 0.4078 83   0.4714 0.3931 40
0.4548 0.4486 84   0.4702 0.3971 41
0.4424 0.4898 85   0.4693 0.4001 42
0.4309 0.5285 86   0.4698 0.3983 43
0.4201 0.5647 87   0.4731 0.3871 44
0.4107 0.5961 88   0.4777 0.3718 45
0.4016 0.6266 89   0.4836 0.3521 46
0.3929 0.6556 90   0.4888 0.3346 47
0.3842 0.6847 91   0.4933 0.3197 48
0.3765 0.7104 92   0.4976 0.3053 49
0.3694 0.7343 93   0.5024 0.2892 50
0.3635 0.7540 94   0.5075 0.2721 51
0.3585 0.7706 95   0.5122 0.2564 52
0.3548 0.7831 96   0.5174 0.2390 53
0.3508 0.7963 97   0.5218 0.2244 54
0.3470 0.8090 98   0.5251 0.2133 55
0.3426 0.8237 99   0.5273 0.2059 56
0.3375 0.8408 100   0.5295 0.1986 57
0.3318 0.8600 101   0.5313 0.1924 58
0.3259 0.8796 102   0.5333 0.1859 59
0.2900 0.9999 103+   0.5354 0.1789 60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לוח ב4 (המשך)
הנחה מסוג "best-estimate" לגבי קצב ירידה בשיעורי התמותה
לאחר יום 31.12.2008
גבר שנולד בין השנים 1929-1945
גיל   גיל
    61       18
    62       19
0.5339 0.1839 63       20
0.5353 0.1793 64       21
0.5372 0.1729 65       22
0.5394 0.1655 66       23
0.5402 0.1628 67       24
0.5397 0.1645 68       25
0.5393 0.1657 69       26
0.5382 0.1696 70       27
0.5385 0.1686 71       28
0.5352 0.1796 72       29
0.5310 0.1935 73       30
0.5256 0.2115 74       31
0.5192 0.2330 75       32
0.5113 0.2596 76       33
0.5023 0.2895 77       34
0.4939 0.3177 78       35
0.4868 0.3414 79       36
0.4782 0.3702 80       37
0.4690 0.4010 81       38
0.4566 0.4423 82       39
0.4487 0.4689 83       40
0.4391 0.5010 84       41
0.4291 0.5343 85       42
0.4192 0.5677 86       43
0.4089 0.6019 87       44
0.3992 0.6346 88       45
0.3896 0.6667 89       46
0.3796 0.6999 90       47
0.3697 0.7331 91       48
0.3603 0.7645 92       49
0.3519 0.7926 93       50
0.3446 0.8170 94       51
0.3387 0.8368 95       52
0.3333 0.8550 96       53
0.3284 0.8712 97       54
0.3233 0.8885 98       55
0.3174 0.9080 99       56
0.3110 0.9295 100       57
0.3038 0.9535 101       58
0.2967 0.9773 102       59
0.2900 0.9999 103+       60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לוח ב4 (המשך)
הנחה מסוג "best-estimate" לגבי קצב ירידה בשיעורי התמותה
לאחר יום 31.12.2008
גבר שנולד קודם לשנת 1929 או בשנת 1946 ואילך
גיל   גיל
0.4780 0.3710 61   0.4729 0.3880 18
0.4780 0.3710 62   0.4625 0.4228 19
0.4753 0.3800 63   0.4566 0.4423 20
0.4704 0.3963 64   0.4526 0.4560 21
0.4698 0.3984 65   0.4494 0.4667 22
0.4658 0.4116 66   0.4434 0.4867 23
0.4634 0.4198 67   0.4384 0.5034 24
0.4624 0.4230 68   0.4337 0.5191 25
0.4617 0.4253 69   0.4286 0.5361 26
0.4652 0.4138 70   0.4259 0.5451 27
0.4687 0.4019 71   0.4270 0.5415 28
0.4711 0.3941 72   0.4265 0.5432 29
0.4740 0.3842 73   0.4259 0.5453 30
0.4760 0.3776 74   0.4239 0.5518 31
0.4766 0.3755 75   0.4209 0.5618 32
0.4771 0.3740 76   0.4188 0.5689 33
0.4761 0.3773 77   0.4180 0.5715 34
0.4740 0.3844 78   0.4155 0.5799 35
0.4710 0.3943 79   0.4122 0.5911 36
0.4679 0.4047 80   0.4101 0.5981 37
0.4630 0.4211 81   0.4064 0.6103 38
0.4566 0.4423 82   0.4032 0.6211 39
0.4487 0.4689 83   0.4023 0.6241 40
0.4391 0.5010 84   0.4026 0.6231 41
0.4291 0.5343 85   0.4043 0.6175 42
0.4192 0.5677 86   0.4074 0.6071 43
0.4089 0.6019 87   0.4073 0.6074 44
0.3992 0.6346 88   0.4096 0.5997 45
0.3896 0.6667 89   0.4140 0.5851 46
0.3796 0.6999 90   0.4181 0.5713 47
0.3697 0.7331 91   0.4235 0.5533 48
0.3603 0.7645 92   0.4314 0.5268 49
0.3519 0.7926 93   0.4363 0.5103 50
0.3446 0.8170 94   0.4409 0.4949 51
0.3387 0.8368 95   0.4491 0.4674 52
0.3333 0.8550 96   0.4580 0.4377 53
0.3284 0.8712 97   0.4601 0.4307 54
0.3233 0.8885 98   0.4682 0.4036 55
0.3174 0.9080 99   0.4737 0.3851 56
0.3110 0.9295 100   0.4769 0.3745 57
0.3038 0.9535 101   0.4797 0.3653 58
0.2967 0.9773 102   0.4789 0.3677 59
0.2900 0.9999 103+   0.4774 0.3729 60
 
 
 

 
נספח 3
מרווח בגין סיכון אריכות ימים
נוסף על ההנחה מסוג "best estimate"  לגבי קצב ירידות בשיעורי התמותה, כפי שמוצגת בנספח 2 לעיל, תקבע רצפה לקצב הירידה השנתי בשיעור התמותה כך שקצב הירידה בכל שנה עתידית לא יפחת מ-0.75% עבור גברים, ו מ- 1.0% לנשים (להלן : "קצב הירידה המינימאלי").
חישוב קצב השיפור בתמותה תחת התרחיש השמרני יתבצע באופן הבא:
 1. יש לבצע את החישוב להלן לכל שלוש הקבוצות בנפרד, קרי : נשים, גברים שנולדו בין השנים 1929-1945, וגברים שנולדו לפני 1929 או אחרי 1945.
 2. על ידי החישוב המתואר בנספח 2' לעיל, יש לייצר טבלה, על פי גיל ושנה קלנדארית, של קצב הירידה המצטבר בשיעור התמותה.
 3. על פי הטבלה בסעיף ב', ועל ידי בחינה של קצב הירידה המצטבר לכל גיל בנפרד ובשנים קלנדאריות עוקבות, יש לייצר טבלה של קצב הירידה השנתי לכל גיל ולכל שנה קלנדארית.
 4. בטבלת קצב הירידה השנתי, כאשר קצב הירידה נמוך מקצב הירידה המינימאלי, יש להחליפו בקצב הירידה המינימאלי.
 5. בעזרת טבלת קצב הירידה השנתי המעודכנת, ניתן לייצר את טבלת קצב הירידה המצטבר על פי התרחיש השמרני, כאשר לכל גיל בנפרד, קצב הירידה המצטבר נבנה על ידי טבלת קצב הירידה השנתי המעודכנת.
 
 
 


[1] למען הסר ספק, איפוס עתודות שליליות יעשה ברמת הפוליסה הבודדת.
[2] ככל שהקצבאות שבתשלום, ואלה הצפויות להתחיל להשתלם בשנים הקרובות, מקורן מכספים שלפני שנת 2000. לגבי כספים שהופקדו לפני שנת 2000, המבוטח אינו חייב לקבל את הכספים הנצברים בפוליסות קצבה בדרך של קצבה; קרי, תשלום בדרך אחרת אינו נחשב כתשלום שלא כדין ואינו חייב במס בשיעור שלפחות 35%.
[3] כנ"ל.
[4] המחקר האמור:
 1. ייערך על בסיס "amounts"; קרי, בחישוב שיעורי הפדיון, יינתן משקל גדול יותר לפוליסות בהן סכום החיסכון לקצבה הינו גבוה יותר;
 2. יבחין בין שיעורי פדיון המתרחשים בשנים הסמוכות למועד הנפקת פוליסת הביטוח (ה- "select period") לבין שיעורי פדיון המתרחשים בשנים לאחר מכן (שיעורי "ultimate");
 3. יבחין, ככל האפשר, בין שיעורי פדיון הקשורים לפוליסות ולהפקדות לפוליסות הפטורות ממס הכנסה על הסכום לפדיון לבין שיעורי פדיון הקשורים לפוליסות ולהפקדות לפוליסות שאינן פטורות ממס הכנסה על הסכום לפדיון;
 4. יבחין, ככל האפשר, בין סוגי פוליסות בעלי מאפיינים שונים העשויים להשפיע על שיעורי הפדיון הצפויים (לדוגמה, פוליסות מסוג "עדיף" לעומת פוליסות מסוג "מעורב").
[5] לגבי פוליסה שהופקה בין השנים 1992-2003, שיעור הריבית שנזקפה לעתודה הינו 2.5%. לגבי פוליסה שהופקה לאחר מכן, שיעור הריבית שנזקפה לעתודה נקבע לפי שיעור הריבית העומד בבסיס מקדם הגמלה שבפוליסה.
[6] לגבי פוליסה שהופקה בין השנים 1992-2003, שיעור הריבית לחישוב הינו 3.54%. לגבי פוליסה שהופקה לאחר מכן, יש לקבוע את שיעור הריבית לחישוב בהתחשב בשיעור הריבית העומד בבסיס מקדם הגמלה שבפוליסה.
[7] קרן (ל 1) – קרן הנובעת מפוליסות ביטוח מנהלים מסוג 'מעורב' שהונפקו למבוטחים עקב גידול ריאלי בשכרם בשנים 1990 ו-1991.
[8] אם הפוליסה מגדירה גיל שבו ניתן לממש את המקדם המובטח (לדוגמא, גיל 65 בלבד), יילקח גיל זה במקום הגילאים המוצעים.
[9] ככל שהקצבאות שבתשלום, ואלה הצפויות להתחיל להשתלם בשנים הקרובות, מקורן מכספים שלפני שנת 2000. לגבי כספים שהופקדו לפני שנת 2000, המבוטח אינו חייב לקבל את הכספים הנצברים בפוליסות קצבה בדרך של קצבה; קרי, תשלום בדרך אחרת אינו נחשב כתשלום שלא כדין ואינו חייב במס בשיעור שלפחות 35%.
[10] כנ"ל.
[11] לעניין זה, "הנחה מסוג "best estimate" – ההערכה הטובה ביותר, נכון לנקודת זמן ספציפית ולפי שיקול דעתו של גורם מקצועי ספציפי, שאינה מתחשבת בסטיות רנדומאליות אפשריות, מאי-דיוקים אפשריים במדידה, מתסריטים שליליים עתידיים אפשריים, מליקויים בהנחות אחרות או בשל הוצאות.
 
לייבסיטי - בניית אתרים