למוקדי שירות לקוחות                                                               בין הימים א-ה' בשעות 09:13:00                                      צלצלו  :  1-700-700-913  ,
פיצוי בגין איחור בהעברת כספים

הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה

 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 כפי שהוחלה בסעיף 39(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אני מורה כדלקמן:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
בפניות שהתקבלו ביחידה לפניות הציבור, התלוננו הפונים כי לא פוצו כנדרש בשל איחור במשיכה של כספים מקופת גמל או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה שונים באותה הקופה. לפיכך מצאנו לנכון להבהיר מהו הדין החל במקרים אלה וכן להורות הוראות מתאימות לגבי אותם מקרים, לפי סוגיהם. 
 
1 .הגדרות
בחוזר זה –                                              
"הוראות הדין לעניין העברת כספים" -
 
 1. הוראות הדין לעניין בקשות העברת כספים שנחתמו קודם ליום 1 באוקטובר 2008 – לרבות חוזר גמל 2005-2-3 שעניינו "נוהל העברת כספים בין קופות גמל".
 2. הוראות הדין לעניין בקשות העברת כספים שנחתמו החל מיום 1 באוקטובר 2008 – לרבות חוזר גופים מוסדיים 2008-9-11 שעניינו "העברת כספים בין קופות גמל".
 
2 .פיצוי עמית בשל איחור במשיכת כספים מקופת הגמל  
 
 1. על חברה מנהלת לבצע הוראה של עמית למשוך את כספיו במועד שנקבע לתשלום הכספים לפי הוראות פרק ששי1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964 (להלן- תקנות מס הכנסה) או תקנות שיותקנו במקומן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.
 2. בהתאם לתקנה 41י לתקנות מס הכנסה על חברה מנהלת לזקוף לזכותם של עמיתים רווחים שהשיגה על כספי העמית. לגבי עמית המושך כספים מהקופה נקבע כי ייזקפו הרווחים שהושגו עד למועד החישוב שקדם למועד קבלת הכספים. כפי שיפורט להלן, אנו סבורים כי אין לפרש את המונח "רווחים" כמתייחס רק לתשואות חיוביות, אלא יש לפרשו כמתייחס לתשואות בכלל.
 3. בהתאם לתקנה 41יז1 לתקנות מס הכנסה, לא שילמה קופה לעמית שביקש למשוך ממנה כספים במועד שנקבע לכך, תשלם לו הקופה, ריבית פיגורים בשיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שקובע החשב הכללי במשרד האוצר (להלן - ריבית פיגורים). מטרת התקנה האמורה היא ליתן לעמית תשלום אשר מגלם תשואה רעיונית שניתן היה להשיג על הכספים.
 4. בהתאם לכך, אם חברה מנהלת, הפרה את תקנות מס הכנסה ואיחרה בביצוע הוראת העמית, על החברה המנהלת לשלם לו את הסכומים המפורטים להלן:
  1. כספי העמית, כפי שנזקפו לטובתו במועד שנקבע לקבלת הכספים בתקנות מס הכנסה.
  2. ריבית פיגורים בשל התקופה המתחילה במועד שנקבע לתשלום הכספים ועד מועד תשלומם בפועל (בסעיף זה - תקופת האיחור). למען הסר ספק, מובהר כי ריבית הפיגורים תחושב על פי הסכום שהיה אמור להשתלם לעמית במועד שנקבע לתשלום הכספים.
 5. על אף האמור לעיל, בשים לב למטרת ההוראה בדבר תשלום ריבית פיגורים, להוראת תקנה 41י לתקנות מס הכנסה בדבר זקיפת רווחים שהושגו על נכסי הקופה לטובת העמיתים, ולכך שהכספים הוחזקו במהלך תקופת האיחור בקופה והניבו תשואה, במקרים שבהם הסכום שעמד לזכות העמית במועד שבו שולמו הכספים בפועל גבוה מהסכום שעל החברה המנהלת לשלם לעמית כאמור בפסקה ד' לעיל, תשלם החברה המנהלת לעמית גם את ההפרש שבין שני הסכומים האמורים. יצוין כי האמור עולה בקנה אחד גם עם הוראת סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979 (להלן – חוק עשיית עושר).
 
3 .פיצוי עמית בשל איחור בהעברת כספים בין קופות גמל לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 (לאחר יום 1 באוקטובר 2008).
תקנה 6 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 (להלן- תקנות הניוד), קובעת את הדין החל על גוף מנהל שאיחר בביצוע הוראה של עמית להעביר כספים מקופת הגמל שבניהולו לגוף מנהל אחר וזו לשונה:
 
 
איחור בהעברה 6.   לא העביר גוף מנהל של קופה מעבירה כספים במועד שנקבע לכך לפי תקנה 5, ישלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת, מתוך דמי הניהול שהוא גובה בשל ניהול הקופה, ריבית פיגורים בשיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית, שקובע החשב הכללי במשרד האוצר, כשיעורה מזמן לזמן, בשל התקופה המתחילה במועד שנקבע להעברת הכספים כאמור ועד מועד העברתם בפועל (בתקנה זו – תקופת האיחור), וזאת מבלי לגרוע מחובתו לזקוף, בשל תקופת האיחור, את רווחי הקופה המעבירה לחשבונו של העמית.
     
      נודע לגוף המנהל של הקופה המעבירה כי ההפרש בין רווחי הקופה המקבלת בתקופת האיחור לבין רווחי הקופה המעבירה באותה תקופה גבוה מריבית הפיגורים כאמור בתקנת משנה (א), ישלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת, מתוך דמי הניהול שהוא גובה בשל ניהול הקופה, את ההפרש כאמור בניכוי ריבית הפיגורים ששילם, וזאת בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו נודע לו כאמור.
 
      הגוף המנהל של הקופה המקבלת יזקוף לחשבונו של העמית בקופה מתוך הסכום שקיבל לפי תקנות משנה (א) ו-(ב), מיד עם קבלתו את ההפרש החיובי, ככל שישנו, בין רווחי הקופה המקבלת בתקופת האיחור לבין רווחי הקופה המעבירה באותה תקופה.
 
 
 
הכלל המונח בתשתית התקנה הוא כי על הגוף המנהל לפצות את העמית בשל האיחור שאיחר בהעברת הכספים. הפיצוי נועד להשיב את המצב של העמית למצב שבו היה לולא ההפרה – האיחור שאיחר הגוף המנהל בביצוע הוראות הדין לעניין העברת כספים. לפיכך, התקנה חלה הן במקרה של עליית השוק והן במקרה של ירידת השוק, כך שאין לפרש את המונח "רווחים" אשר בתקנה כמתייחס רק לתשואות חיוביות אלא יש לפרשו כמתייחס לתשואות בכלל.
 
על כן, יחולו ביישום התקנה הכללים הבאים:
 
 1. לפי תקנת משנה (א), על הגוף המנהל של הקופה המעבירה לשלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת ריבית פיגורים בשל תקופת האיחור כהגדרתה באותה התקנה (בסעיף זה – תקופת האיחור). ריבית זו תחושב על פי הסכום שהיה אמור להשתלם לעמית במועד שנקבע להעברת הכספים.
 2. לפי תקנת משנה (א), על הגוף המנהל של הקופה המעבירה לזקוף את רווחי הקופה המעבירה לחשבונו של העמית. מאחר שאנו סבורים כי את המונח "רווחים" יש לפרש כ"תשואות", על הגוף המנהל להעביר במועד ההעברה המאוחר את הסכום שהיה בפועל בחשבון העמית באותו המועד, בין אם הוא כולל, לגבי תקופת האיחור, הפסד ובין אם רווח.
 3. לפי תקנת משנה (ב), אם ההפרש שבין תשואת הקופה המקבלת לתשואת הקופה המעבירה גבוה מריבית הפיגורים, על הגוף המנהל של הקופה המעבירה לשלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת את ההפרש האמור, בניכוי ריבית הפיגורים ששולמה. כאמור, מאחר שאנו סבורים כי את המונח "רווחים" יש לפרש כ"תשואות" הרי שעל הגוף המנהל של הקופה המעבירה לשלם את ההפרש האמור, בניכוי ריבית הפיגורים ששולמה, גם אם, למשל, מדובר בהפרשים שבין הפסדי הקופה המקבלת להפסדי הקופה המעבירה.
 4. אם ההפרש בין תשואת הקופה המקבלת לתשואת הקופה המעבירה הוא חיובי, הגוף המנהל של הקופה המקבלת יזקוף לחשבונו של העמית, מתוך הסכומים שקיבל לפי סעיפים א' ו- ג' לעיל, את ההפרש החיובי שבין תשואת הקופה המקבלת לתשואת הקופה המעבירה.
 
לנוחותכם ולשם הבהרה בלבד מצורפת כנספח א' להכרעה זו טבלה המדגימה את חישוב הפיצוי לעמית בגין איחור בביצוע בקשת העברה לאחר יום 1 באוקטובר 2008.
 
4 .פיצוי עמית בשל איחור בהעברת כספים בין קופות גמל (קודם ליום 1 באוקטובר 2008).
 
 1. כאמור בהתאם לתקנה 41י לתקנות מס הכנסה לגבי עמית שמבקש להעביר כספים מהקופה נקבע כי ייזקפו הרווחים או ההפסדים שהושגו עד למועד החישוב שקדם למועד העברתם.
 2. בהתאם לתקנה 41יז1 לתקנות מס הכנסה, כפי שהייתה בתוקף עד ליום 1 באוקטובר 2008, לא הועברו הכספים במועד שנקבע לכך, תשלם לו החברה המנהלת, ריבית פיגורים.
 3. הפרה חברה מנהלת את הוראות הדין לעניין העברת כספים ואיחרה בביצוע הוראת העמית, על החברה המנהלת לפצות את העמית ולהעביר לחשבונו בקופה המקבלת את הסכומים המפורטים להלן:
  1. כספי העמית, כפי שנזקפו לטובתו במועד שנקבע להעברת הכספים בהוראות הדין לעניין העברת כספים.
  2. ריבית פיגורים בשל התקופה המתחילה במועד שנקבע להעברת הכספים ועד מועד העברתם בפועל (בסעיף זה - תקופת האיחור). ריבית הפיגורים תחושב על פי הסכום שהיה אמור להיות מועבר לקופה המקבלת במועד שנקבע בהוראות הדין לעניין העברת כספים.
  3. התשואה שנשאה הקופה המקבלת בתקופת האיחור, המחושבת על פי הסכום שנזכר בפסקה (1) לעיל, בין אם הייתה חיובית ובין אם הייתה שלילית. זאת מאחר שבמקרה של העברת כספים ניתן לחשב את תשואת הקופה המקבלת בתקופת האיחור, ובהתאם לכך לדעת מה היה מצבו של העמית אילולא ההפרה. כמו כן, החל מהמועד האחרון בו אמור היה הכסף להיות מועבר בהתאם לתקנות מס הכנסה, נכון לראות את הוראת תקנה 41י לתקנות מס הכנסה כאילו היא חלה בתקופת האיחור לעניין הקופה המקבלת.
 4. במקרים שבהם הסכום שעמד לזכות העמית במועד שבו הועברו הכספים בפועל גבוה מהסכום שעל החברה המנהלת לפצות את העמית כאמור בסעיף קטן (ג) לעיל, תעביר החברה המנהלת לחשבונו של העמית בקופה המקבלת גם את ההפרש שבין שני הסכומים. יצוין כי האמור עולה בקנה אחד גם עם הוראת סעיף 1 לחוק עשיית עושר.
 
5 .אחריות הקופה המקבלת בשל עיכוב בהעברת כספים
הפרה החברה המנהלת של הקופה המקבלת את הוראות הדין לעניין העברת כספים, ובשל ההפרה נגרם עיכוב בהעברת כספי העמית, וכתוצאה מהעיכוב הסכום העומד לזכותו בקופה המקבלת נמוך מהסכום שהיה עומד לזכותו אילו ההעברה הייתה מתבצעת במועד, יהיה זכאי העמית להפרש שבין הסכומים האמורים. כך, אם בעת תקופת העיכוב תשואת הקופה המקבלת הייתה גבוהה מהתשואה שהושגה בתקופת העיכוב בקופה המעבירה, החברה המנהלת של הקופה המקבלת תזכה את חשבונו של העמית בהפרשי התשואות שהושגו בתקופת העיכוב.
 
6 .העברה בין מסלולים
הוראות סעיף 4 להכרעה זו, כפי שפורטו לעיל, חלות גם לגבי איחור בהעברה בין מסלולים, בשינויים המחויבים ביחס לכל הבקשות: אלה שנתקבלו קודם ליום 1 באוקטובר 2008, אלה שנתקבלו לאחר מועד זה וכן לבקשות שיגיעו מכאן ואילך.
 
7 .מקור התשלום
למען הסר ספק, ככל שסך הכספים המגיעים לפי הוראות הכרעה זו עולה על הכספים שהצטברו בחשבון העמית, בעת ביצוע בקשתו למשיכת כספים או להעברתם, תשולם היתרה מתוך דמי הניהול שהחברה המנהלת גובה בשל ניהול הקופה.
 
8 .הוראות השבה   
 
 1. הגדרות
      בסעיף זה –
      "בקשה" – בקשת עמית שעניינה משיכת כספים או העברת כספים מקופה לקופה או בין      
      מסלולים.
     "תקופת המשבר" – התקופה המתחילה ביום 1 ביוני 2008, ומסתיימת ביום 31 בדצמבר  
      2008.
 
 1. כללי
  1. לאור האמור לעיל, על חברות המנהלות של קופות הגמל (מקבלות או מעבירות, לפי העניין) לפצות עמיתים בגין בקשות שבוצעו באיחור, כמפורט להלן.
  2. אנו מורים לחברות מנהלות לבצע השבה יזומה בהתאם להוראות המפורטות להלן, לגבי בקשות אלו:
   1. בקשות שהוגשו במהלך תקופת המשבר שלא באמצעות הבנקים כגופים מתפעלים.
   2. בקשות של עמיתים שפנו עד למועד מתן הכרעה זו לחברה המנהלת בתלונה על איחור בביצוע בקשתם, בין במישרין ובין באמצעות משרד הממונה, לרבות פניות שעניינן בקשות שהוגשו שלא במהלך תקופת המשבר.
 2. הנחיות כלליות לביצוע השבה
  1. עד ליום 14 באפריל 2011 תערוך חברה מנהלת תכנית עבודה המפרטת את אופן יישום הכרעה זו ותקבע בה אחראי ליישומה.
  2. לצורך יישום הכרעה זו, תערוך חברה מנהלת דוח תשואות יומיות ביחס לכל קופה המנוהלת על ידה, וביחס לכל מסלול המנוהל על ידה, באשר לתקופת המשבר, לרבות קופות או מסלולים שמוזגו. לעניין התשואות, יוצגו שלוש ספרות לאחר הנקודה העשרונית. חברה מנהלת תפרסם את הדוח באתר האינטרנט שלה, בקובץ אקסל עד ליום 14 באפריל 2011.
  3. הנתונים הבאים ייבדקו, כמפורט להלן:
   1. החברות המנהלות יבדקו כמה בקשות למשיכת כספים בוצעו באיחור מתוך כלל בקשות העמיתים שהתקבלו אצלן בתקופת המשבר.
   2. החברות המנהלות של הקופות המקבלות יבדקו כמה בקשות להעברת כספים בוצעו באיחור מתוך כלל בקשות העמיתים שהתקבלו אצלן בתקופת המשבר.
  4. עד ליום 29 בספטמבר 2011, ימסרו החברות המנהלות לממונה הודעה המפרטת את ממצאיהן, כאמור בסעיף קטן ג.3). המידע יועבר לתיבת דואר אלקטרוני שכתובתה hachraa-gemel@mof.gov.il.
 3. פיצוי בגין בקשות שנמצא כי בוצעו באיחור
  1. אם הוראות המשיכה בוצעו באיחור כמפורט בסעיף 2 לעיל, ולא שולמו לעמיתים הכספים המגיעים להם בהתאם להוראות הכרעה זו, על החברה המנהלת לשלם לעמיתים כספים אלה עד ליום 31 בדצמבר 2011.   
  2. אם הוראות העברה מקופה לקופה בוצעו באיחור כמפורט בסעיפים 3 ו- 4 לעיל, ולא שולמו לחברות המנהלות של הקופות המקבלות או לחשבונות העמיתים, לפי העניין, מלוא הכספים המגיעים להם בהתאם להוראות הכרעה זו, על החברה המנהלת של הקופה המעבירה להעביר את הכספים לחברה המנהלת של הקופה המקבלת בהתאם להכרעה זו עד ליום 31 בדצמבר 2011.   
  3. לעניין השבת הכספים בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 4 לעיל, תעביר החברה המנהלת של הקופה המקבלת לחברה המנהלת של הקופה המעבירה, הודעה בדבר זכאותו של העמית לפיצוי בהתאם להוראות הכרעה זו (להלן – העמית הזכאי לפיצוי). בהודעה זו יפורטו, בין היתר, הנתונים שבנספחים ג' ו- ד' אשר מצויים בידה, עד ליום 31 באוגוסט 2011.
  4. לעניין השבת הכספים בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 4 לעיל, תעביר חברה המנהלת את הקופה המעבירה לחברה המנהלת של הקופה המקבלת את המידע המפורט בנספחים ג' או ד', לפי העניין, למעט 3 הסעיפים האחרונים לנספחים אלו, ביחס לכל עמית הזכאי לפיצוי, וכן ביחס לכל עמית שפנה אליה, כאמור בסעיף ב.2)ב) לעיל, בהתאם להוראות הכרעה זו עד ליום 31 בנובמבר 2011.  
  5. עם קבלת הכספים, בהתאם לאמור בסעיף 3 לעיל, תפעל חברה המנהלת של הקופה המקבלת לחלוקת הכספים בין חשבונו של העמית לבין התשלום לגוף המנהל שלא לחשבונו של העמית, ככל שיש לחלקם, בהתאם להוראות תקנות הניוד.
  6. אם העברת הכספים מקופה לקופה עוכבה כמפורט בסעיף 5 לעיל, ולא שולמו לחשבונות העמיתים הכספים המגיעים להם בהתאם להוראות הכרעה זו, על החברה המנהלת להעביר לחשבונות האמורים את הכספים המגיעים לעמיתים בהתאם להכרעה זו עד ליום 31 בדצמבר 2011.
  7. אם העברת הכספים ממסלול למסלול עוכבה כמפורט בסעיף 6 לעיל, ולא שולמו לחשבונות העמיתים הכספים המגיעים להם בהתאם להוראות הכרעה זו, על החברה המנהלת להעביר לחשבונות האמורים את הכספים המגיעים לעמיתים בהתאם להכרעה זו עד ליום 31 בדצמבר 2011.
  8. ככל שיידרש מידע נוסף לצורך חישוב הפיצוי, יפעלו כלל החברות המנהלות להעברת המידע הנדרש ביניהן בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה להעברת מידע כאמור. כל בקשה כאמור תועבר עד ליום 15 בנובמבר 2011.      
  9. יתרת הסכומים אשר עומדים לזכות עמית או לזכות חברה המנהלת קופה מקבלת על פי הוראות הכרעה זו יישאו הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961, מהמועד שבו שולמו או הועברו הכספים בפועל, ועד למועד ביצוע תשלום היתרה לפי הוראות הכרעה זו.
  10. חברה מנהלת תעדכן את העמיתים ששולם להם פיצוי בדבר ביצוע הוראות הכרעה זו;
   1. הודעה בנוסח המופיע בנספח ז' תישלח על ידי החברה המנהלת במועד ביצוע ההשבה.
   2.  הודעה בנוסח המופיע בנספח ח' תישלח על ידי החברה המנהלת של הקופה המקבלת או על ידי החברה המנהלת לעניין העברת כספים בין מסלולים, עד ליום 19 בינואר 2012.
 4. מתן דיווח בדבר ביצוע הוראות ההשבה ושמירת מידע
  1. חברה מנהלת תעביר לידינו את פרטי ההשבה לעמיתים ביחס לכל קופה ולכל קרן המנוהלת על ידה, בהתאם לפירוט המצורף בנספחים ב' עד ו' להכרעה זו. המידע יועבר אלינו בקובצי אקסל, לתיבת הדואר האלקטרונית הנזכרת להלן, לא יאוחר מיום 31 בינואר 2012. דוגמא לאופן הדיווח הנדרש לפי סעיף זה מצורף כקובץ אקסל להכרעה זו.
יובהר כי נספחים ג' ו- ד', שעניינם העברת כספים בין קופות גמל, יועברו על ידי החברות המנהלות של הקופות המקבלות.
 
 1. כן תעביר חברה מנהלת דוח המפרט את סכומי ההשבה ששולמו בהתאם להכרעה זו תוך הבחנה בין הסכומים ששולמו ישירות לעמיתים לבין הסכומים שהועברו לחברות מנהלות של קופות מקבלות. הדוח יפרט ביחס לכל חודש, בתקופת המשבר, את סכום ההשבה ששולם בגין בקשות שהתקבלו באותו חודש, וכן את הסכום ששולם בגין פניות לפי סעיף ב.2)ב) לעיל. המידע יועבר לתיבת דואר אלקטרוני שכתובתה hachraa-gemel@mof.gov.il.
 2. חברה מנהלת תעביר לידינו לא יאוחר מיום 15 בפברואר 2012, דוח מסכם של מבקר הפנים של החברה אשר יאשר כי החברה ביצעה את ההוראות דלעיל ויאשר את נכונות הדוחות הנזכרים בסעיפים קטנים (1) ו- (2) לעיל.
 3. הקבצים המועברים על ידי החברות בהתאם להוראות הכרעה זו יועברו כקבצים מכווצים בפורמט Zip.
 
9 .תחולה          
 
 1. הוראות סעיפים 2, 4 ו- 6 להכרעה זו יחולו על חברות מנהלות, לעניין קופות הגמל שבניהולן, למעט לעניין קופות ביטוח וקופות גמל משלמות לקצבה.
 2. הוראות סעיפים 3 ו- 5 להכרעה זו, יחולו על חברות מנהלות, לעניין כל קופות הגמל שבניהולן.
 3. הוראות סעיף 8 יחולו על חברות מנהלות, לעניין קופות הגמל שבניהולן, למעט לעניין קופות ביטוח וקופות גמל משלמות לקצבה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
ליאורה הירשהורן, עו"ד
סגנית המפקח על הביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נספח א' – חישוב הפיצוי לעמית בגין איחור בביצוע בקשת העברה
 
הדוגמאות להלן מבוססות על הנתונים הבאים:
 
 • הסכום שהיה אמור לעבור במועד שנקבע לתשלום הכספים לפי תקנות מס הכנסה הוא 100 ₪.
 • הסכום לתשלום בגין ריבית הפיגורים, כפי שחושב בגין הסכום שהיה אמור להשתלם לעמית במועד שנקבע להעברת הכספים הוא 4 ₪.
  דוגמה א דוגמה
ב
דוגמה
ג
דוגמה
ד
דוגמה
ה
דוגמה
ו
דוגמה
ז
תשואת קופה מקבלת בתקופת האיחור 5 20 20- 10- 10- 10 10-
תשואת קופה מעבירה בתקופת האיחור 10 10 10- 20- 12- 10- 10
ריבית פיגורים
 
4 4 4 4 4 4 4
פיצוי נוסף לעמית על פער בין תשואות - 6 - 6 - 16 -
סה"כ הסכום שיופקד לחשבונו של העמית 110 120 90 90 90 110 110
תשלום לגוף המנהל שלא לחשבונו של העמית 4 - 4 - 2 - 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נספח ב' – השבה בגין איחור בביצוע בקשות משיכת כספים – פיצוי לפי הוראות סעיף 2:
 
עליכם להציג קובץ אקסל, המחולק לגיליונות שכותרותיהם תהיינה מספר אישור מס הכנסה של הקופה ביחס לכל קופה ולכל קרן המנוהלת על ידיכם, שבו ייכללו עמודות המפרטות את הנתונים הבאים:
 
 • שם העמית
 • מספר תעודת זהות
 • מספר תיק פנייה ביחידה לפניות ציבור, ככל שהוגשה אליה פנייה בעניין העמית
 • שם קופה
 • מספר חשבון בקופה
 • המועד בו נתקבלה בקשת העמית המלאה אצל החברה המנהלת
 • המועד לביצוע הבקשה בהתאם להוראות הדין
 • מועד ביצוע הבקשה בפועל
 • מספר ימי העסקים שחלפו במהלך תקופת האיחור, כהגדרתה בסעיף 2 להכרעה
 • הסכום שעמד לזכות העמית במועד שנקבע לתשלום הכספים בהתאם להוראות הדין
 • הסכום שעמד לזכות העמית במועד ביצוע הבקשה בפועל
 • תשואת הקופה בתקופת האיחור כהגדרתה בסעיף 2 להכרעה (באחוזים)
 • סך הכספים ששולמו לעמית בגין ריבית הפיגורים, ככל ששולמו לעמית
 • שיעור ריבית הפיגורים בתקופת האיחור, כהגדרתה בסעיף 2 להכרעה
 • הסכום שאמור היה להשתלם לעמית בהתאם להוראות הדין בגין ריבית הפיגורים עבור תקופת האיחור, כהגדרתה בסעיף 2 להכרעה
 • הסכום שאמור היה להשתלם לעמית בגין סעיף 2.ה. להכרעה
 • סכומים שכבר שולמו לעמית בגין האיחור קודם למועד ביצוע ההשבה לפי ההכרעה, ככל ששולמו
 • סכום הפיצוי שיש לשלמו בעקבות יישום סעיף 2 להכרעה בניכוי סכומים שכבר שולמו בגין האיחור קודם למועד ביצוע ההשבה לפי ההכרעה, ככל ששולמו
 • הסכום ששולם בעקבות ביצוע ההשבה, בגין הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961, החל מהמועד שבו בוצעה הבקשה בפועל ועד למועד ההשבה לפי ההכרעה
 • שיעור הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961
 • סך הפיצוי שיש לשלם בניכוי הפיצוי ששולם, ככל ששולם
 

נספח ג' – השבה בגין איחור בביצוע בקשות להעברת כספים – לאחר יום ה-1 באוקטובר 2008 – פיצוי לפי הוראות סעיף 3:
 
עליכם להציג קובץ אקסל, המחולק לגיליונות שכותרותיהם תהיינה מספר אישור מס הכנסה של הקופה ביחס לכל קופה ולכל קרן המנוהלת על ידיכם, שבו ייכללו עמודות המפרטות את הנתונים הבאים:
 
 • שם העמית
 • מספר תעודת זהות
 • מספר תיק פנייה ביחידה לפניות ציבור, ככל שהוגשה אליה פנייה בעניין העמית
 • שם קופה מעבירה
 • מספר חשבון בקופה המעבירה
 • שם קופה מקבלת
 • מספר חשבון בקופה המקבלת
 • המועד בו נתקבלה בקשת העמית במלואה אצל החברה המנהלת של הקופה המעבירה
 • המועד לביצוע הבקשה בהתאם להוראות הדין
 • מועד ביצוע הבקשה בפועל
 • מספר ימי העסקים שחלפו במהלך תקופת האיחור, כהגדרתה בסעיף 3 להכרעה
 • הסכום שעמד לזכות העמית במועד ביצוע הבקשה בפועל
 • הסכום שעמד לזכות העמית במועד שנקבע להעברת הכספים בהתאם להוראות הדין
 • הסכום שהועבר לעמית בפועל
 • תשואת הקופה המעבירה בתקופת האיחור, כהגדרתה בסעיף 3 להכרעה (באחוזים)
 • תשואת הקופה המקבלת בתקופת האיחור כהגדרתה בסעיף 3 להכרעה (באחוזים)
 • ההפרש החיובי בין תשואת הקופה המקבלת לבין תשואת הקופה המעבירה, ככל שישנו, בתקופת האיחור כהגדרתה בסעיף 3 להכרעה
 • סך הכספים הנוספים שאמורים להשתלם לחשבון העמית בגין התשואה שהשיגה הקופה המקבלת בתקופת האיחור כהגדרתה בסעיף 3 להכרעה, ככל שהעמית זכאי לקבלם בהתאם להוראות סעיף 3 להכרעה
 • סך הכספים ששולמו בגין ריבית הפיגורים, ככל ששולמו
 • שיעור ריבית הפיגורים בתקופת האיחור, כהגדרתה בסעיף 3 להכרעה
 • הסכום שאמור היה להשתלם בהתאם להוראות הדין בגין ריבית הפיגורים עבור תקופת האיחור, כהגדרתה בסעיף 3 להכרעה
 • סכומים שכבר שולמו בגין האיחור קודם למועד ביצוע ההשבה לפי הכרעה זו, ככל ששולמו (ריבית פיגורים והפרשי תשואות)
 • סכום הפיצוי שיש לשלמו לחשבון העמית בעקבות יישום סעיף 3 להכרעה, לפי הוראות הדין
 • סכום הפיצוי שיש לשלמו לחברה המנהלת של הקופה המקבלת בעקבות יישום סעיף 3 להכרעה, במועד העברת הכספים, לפי הוראות הדין
 • הסכום ששולם בעקבות ביצוע ההשבה, בגין הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961, החל מהמועד שבו בוצעה הבקשה בפועל ועד למועד ההשבה לפי ההכרעה
 • שיעור הפרשי ריבית הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961
 • סך הפיצוי שיש לשלם בניכוי הפיצוי ששולם, ככל ששולם
                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נספח ד' – השבה בגין איחור בביצוע בקשות העברת כספים בין קופות – קודם ליום ה- 1 באוקטובר  2008 – פיצוי לפי הוראות סעיף 4:
 
עליכם להציג קובץ אקסל, המחולק לגיליונות שכותרותיהם תהיינה מספר אישור מס הכנסה של הקופה ביחס לכל קופה ולכל קרן המנוהלת על ידיכם, שבו ייכללו עמודות המפרטות את הנתונים הבאים:
 
 • שם העמית
 • מספר תעודת זהות
 • מספר תיק פנייה ביחידה לפניות ציבור ככל שהוגשה אליה פנייה בעניין העמית
 • שם קופה מעבירה
 • מספר חשבון בקופה המעבירה
 • שם קופה מקבלת
 • מספר חשבון בקופה המקבלת
 • המועד בו נתקבלה בקשת העמית במלואה אצל החברה המנהלת של הקופה המעבירה
 • המועד לביצוע הבקשה בהתאם להוראות הדין
 • מועד ביצוע הבקשה בפועל
 • מספר ימי העסקים שחלפו במהלך תקופת האיחור כהגדרתה בסעיף 4 להכרעה
 • הסכום שעמד לזכות העמית במועד ביצוע הבקשה בפועל
 • הסכום שעמד לזכות העמית במועד שנקבע להעברת הכספים בהתאם להוראות הדין
 • תשואת הקופה המעבירה בתקופת האיחור כהגדרתה בסעיף 4 להכרעה (באחוזים)
 • תשואת הקופה המקבלת בתקופת האיחור כהגדרתה בסעיף 4 להכרעה (באחוזים)
 • שיעור ריבית הפיגורים בתקופת האיחור, כהגדרתה בסעיף 4 להכרעה
 • הסכום שאמור היה להשתלם לעמית בהתאם להוראות הדין בגין ריבית הפיגורים עבור תקופת האיחור, כהגדרתה בסעיף 4 להכרעה
 • סך הכספים שכבר שולמו לעמית בגין העברת כספיו באיחור, קודם למועד ביצוע ההשבה לפי הכרעה זו
 • סכום הפיצוי שיש לשלמו בעקבות יישום סעיף 4 להכרעה בניכוי סכומים שכבר שולמו בגין האיחור קודם למועד ביצוע ההשבה לפי ההכרעה, ככל ששולמו
 • הסכום ששולם בעקבות ביצוע ההשבה, בגין הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961, החל מהמועד שבו בוצעה הבקשה בפועל ועד למועד ההשבה לפי ההכרעה
 • שיעור הפרשי ריבית הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961
 • סך הפיצוי שיש לשלם בניכוי הסכומים ששולמו, ככל ששולמו

נספח ה' – עיכוב בביצוע בקשות להעברת כספים – פיצוי לפי הוראות סעיף 5:
 
עליכם להציג קובץ אקסל, המחולק לגיליונות שכותרותיהם תהיינה מספר אישור מס הכנסה של הקופה ביחס לכל קופה ולכל קרן המנוהלת על ידיכם, שבו ייכללו עמודות המפרטות את הנתונים הבאים:
 
 • שם העמית
 • מספר תעודת זהות
 • מספר תיק פנייה ביחידה לפניות ציבור, ככל שהוגשה אליה פנייה בעניין העמית
 • שם קופה מעבירה
 • מספר חשבון בקופה המעבירה
 • שם קופה מקבלת
 • מספר חשבון בקופה המקבלת
 • המועד בו נתקבלה בקשת העמית במלואה אצל החברה המנהלת של הקופה המקבלת
 • המועד בו היה על החברה המנהלת של הקופה המקבלת לשלוח או לתקן, לפי העניין, את הבקשה להעברת כספים בהתאם להוראות הדין לעניין בקשות העברת כספים כהגדרתן בסעיף 1 להכרעה
 • המועד בו שלחה או תיקנה, לפי העניין, החברה המנהלת את בקשת ההעברה בפועל
 • מספר ימי העסקים שחלפו במהלך תקופת העיכוב, כהגדרתה בנספח ה' להכרעה
 • הסכום שעמד לזכות העמית בקופה המעבירה במועד שנקבע בהוראות הדין לעניין העברת כספים, לביצוע פעולת הקופה המקבלת (משלוח הבקשה או תיקונה)
 • תשואת הקופה המעבירה בתקופת העיכוב כהגדרתה בנספח ה' להכרעה (באחוזים)
 • תשואת הקופה המקבלת בתקופת העיכוב כהגדרתה בנספח ה' להכרעה (באחוזים)
 • הפרש התשואות בין הקופה המקבלת לקופה המעבירה, ככל שישנו, בתקופת העיכוב כהגדרתה בנספח ה' להכרעה (באחוזים)
 • סכומים שכבר שולמו לעמית בגין העיכוב קודם למועד ביצוע ההשבה לפי הכרעה זו, ככל ששולמו
 • סכום הפיצוי שיש לשלמו לעמית בעקבות יישום סעיף 5 להכרעה
 • סך הפיצוי שיש לשלמו בגין ביצוע הוראות סעיף 5 להכרעה, בניכוי סכומים שכבר שולמו
 • הסכום ששולם בעקבות ביצוע ההשבה, בגין הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961, החל מהמועד שבו בוצעה הבקשה בפועל ועד למועד ההשבה לפי הכרעה זו
 • שיעור הפרשי ריבית הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961
 • סך הפיצוי שיש לשלם לעמית, בניכוי סכומים שכבר שולמו, ככל ששולמו

נספח ו' – השבה בגין איחור בביצוע בקשות העברת כספים בין מסלולים – פיצוי לפי הוראות סעיף 6:
 
עליכם להציג קובץ אקסל, המחולק לגיליונות שכותרותיהם תהיינה מספר אישור מס הכנסה של הקופה ביחס לכל קופה ולכל קרן המנוהלת על ידיכם, שבו ייכללו עמודות המפרטות את הנתונים הבאים:
 
 • שם העמית
 • מספר תעודת זהות
 • מספר תיק פנייה ביחידה לפניות ציבור ככל שהוגשה אליה פנייה בעניין העמית
 • מספר חשבון העמית בקופה
 • שם המסלול ממנו הועברו הכספים (להלן בנספח זה - "המסלול המעביר")
 • שם המסלול אליו ביקש העמית להעביר הכספים (להלן - "המסלול המקבל")
 • המועד בו נתקבלה בקשת העמית במלואה אצל החברה (בכפוף להוראות סעיף 6 לעיל).
 • המועד לביצוע הבקשה בהתאם להוראות הדין
 • מועד ביצוע הבקשה בפועל
 • מספר ימי העסקים שחלפו בין המועד לביצוע הבקשה בהתאם להוראות הדין לבין מועד ביצוע הבקשה בפועל (להלן בנספח זה - "תקופת האיחור")
 • הסכום שעמד לזכות העמית במועד ביצוע הבקשה בפועל
 • הסכום שעמד לזכות העמית בחשבונו במסלול המעביר במועד שנקבע להעברת הכספים בהתאם להוראות הדין
 • תשואת המסלול המעביר בתקופת האיחור (באחוזים)
 • תשואת המסלול המקבל בתקופת האיחור (באחוזים)
 • שיעור ריבית הפיגורים בתקופת האיחור, כהגדרתה בסעיף 4 להכרעה
 • הסכום שאמור היה להשתלם לעמית בהתאם להוראות הדין בגין ריבית הפיגורים עבור תקופת האיחור, כהגדרתה בסעיף 4 להכרעה
 • סך הכספים שכבר שולמו לעמית בגין העברת כספיו באיחור, קודם למועד ביצוע ההשבה לפי הכרעה זו
 • סכום הפיצוי שיש לשלמו בעקבות יישום סעיף 6 להכרעה בניכוי סכומים שכבר שולמו בגין האיחור קודם למועד ביצוע ההשבה לפי ההכרעה, ככל ששולמו
 • הסכום ששולם בעקבות ביצוע ההשבה, בגין הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961, החל מהמועד שבו בוצעה הבקשה בפועל ועד למועד ההשבה לפי ההכרעה
 • שיעור הפרשי ריבית הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961
 • סך הפיצוי שיש לשלם בניכוי הסכומים ששולמו, ככל ששולמו
נספח ז' – הודעה לעמית בדבר פיצוי בגין איחור במשיכת כספים
 
לכבוד,
 
א.ג.נ.,
 
הנדון: פיצוי בגין איחור במשיכת כספים
 
בהמשך להכרעה העקרונית שפורסמה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 15 במרץ 2011 שעניינה "פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה", הרינו להודיעך כי בהתאם להוראות הכרעה זו נמצאת זכאי לפיצוי בסך של _________ ש"ח, בהמשך לבקשתך למשיכת כספים מ - ( שם קופת הגמל ).
 
חישוב הפיצוי נעשה בהתאם לנתונים המפורטים להלן.
 
 
 • מועד הגשת בקשת המשיכה _____________                                                                                             
 • המועד שנקבע לתשלום הכספים על פי הוראות הדין _____________                                                                                                                      
 • מועד ביצוע הבקשה בפועל _____________
 • מספר ימי העסקים שחלפו בין מועד הגשת הבקשה למועד ביצוע הבקשה בפועל _________                                                                                                               
 • הסכום ששולם לעמית בפועל _____________
 • התשואה שנשאה הקופה בתקופת האיחור__________
 • הסכום ששולם בגין ריבית פיגורים_________
 • הסכום ששולם בגין ריבית והצמדה החל מהמועד שבו נמשכו הכספים בפועל ועד למועד תשלום הפיצוי _____________
 
 
                                                                                    בכבוד רב
 
                                                                        _____________________
                                                                                      (החברה המנהלת)      
 

נספח ח' – הודעה לעמית בדבר פיצוי בגין איחור בהעברת כספים
 
 
לכבוד,
 
א.ג.נ.,
 
הנדון: פיצוי בגין איחור בהעברת כספים
 
בהמשך להכרעה העקרונית שפורסמה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 15 במרץ 2011 שעניינה "פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה", הרינו להודיעך כי בהתאם להוראות הכרעה זו נמצאת  זכאי לפיצוי בסך של _________ ש"ח, בהמשך לבקשתך להעברת כספים מ - ( שם קופת הגמל/מסלול השקעה ) אל ( שם קופת הגמל/מסלול השקעה ).
 
חישוב הפיצוי נעשה בהתאם לנתונים המפורטים להלן.
 
 
 • מועד ביצוע הבקשה בהתאם להוראות הדין להעברת הכספים_____________                  
 • מועד ביצוע הבקשה בפועל_____________
 • מספר ימי העסקים שחלפו בין מועד הגשת הבקשה למועד ביצוע הבקשה בפועל_________ 
 • הסכום שהועבר לקופה המקבלת בפועל_____________                                      
 • הסכום ששולם בגין ריבית הפיגורים_____________
 • הסכום ששולם בין הפרשי תשואות_____________      
 • הסכום ששולם בגין ריבית והצמדה החל מהמועד שבו שולם הפיצוי בפועל ועד למועד ההשבה לפי הכרעה זו_____________
 
 
 
                                                                                    בכבוד רב
 
                                                                        _____________________
                                                                                      (החברה המנהלת)      
 
 
 

 
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים