למוקדי שירות לקוחות                                                               בין הימים א-ה' בשעות 09:13:00                                      צלצלו  :  1-700-700-913  ,

תולדות הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי

עד רפורמת וועדת בכר לא הייתה הפרדה בין משווק פנסיוני לבין נותן ייעוץ פנסיוני. החקיקה דרשה ייעוץ אובייקטיבי. ניגודי האינטרסים גברו ושרות ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי כמעט ולא היה מצוי. בנקים עסקו בעיקר בתחומי שיווק קופ"ג וקרנות נאמנות שלהם תחת מסווה של ייעוץ פנסיוני. כשאדם ממוצע שהבנתו בתחום החיסכון לטווח הארוך בסיסית בלבד, לא הייתה לו יכולת להבין כלל כי מבצעים הם הסווית מכירה ותו לא אלא מבחינתו קיבל ייעוץ פנסיוני מקצועי. יועצים שפעלו בענף הייעוץ הפנסיוני עמדו בפני מצב של ניגוד אינטרסים. מצד א' החוק דרש מהם ללמוד לעומק את צרכי הלקוח ומשום כך לספק לו ייעוץ בצורה אובייקטיבית ביותר, ומצד ב' היה להם תמריץ להעדיף מוצרים אשר למעסיק קיים עניין בו. סוכנים פעלו כנציגי חברות הביטוח, ולמעשה היו בעצם משווקים ישירים של מוצרי חברות הביטוחים. לפי חוק הפיקוח חובת אובייקטיביות כלפי הלקוח אינה חלה על סוכן ביטוח והוא אף אינו מחויב כלל לפעול בכדי למצוא פוליסה טובה ביותר עבור הלקוח. אם כן, עד הרפורמה נוצר מצב שבישראל כמעט לא הייתה לציבור שום נגישות לייעוץ פנסיוני ולכן מצב זה גרם נזקים גדולים לחיסכון הארוך טווח של הלקוח, דבר ממנו הממשלה חששה  כי לבסוף הנטל הכלכלי עלול "ליפול עליה". 
 
מסקנות וועדת בכר היוו הפרדה בין הייעוץ לשיווק בכדי שיוגדרו כשני עיסוקים שונים:
 בתחום הייעוץ-  חובת אמון וזהירות של יועצים היא כלפי הלקוחות בלבד, על היועצים תהא חובה לספק ייעוץ פנסיוני ולהצביע על כל  מוצר רלוונטי המוצע בשוק תוך בחינת התאמתו ללקוח. גופים העוסקים בייעוץ פנסיוני יבצעו ללקוחותיהם רכישת מוצרים לפי הוראת הלקוח כהמשך של פעולת הייעוץ הפנסיוני, וכן ע"פ הוראתו  של הלקוח אשר לא הוקדמה לפעולת הייעוץ. על כן, יועץ למעשה משמעותו  הינה "יועץ- מפיץ". נותני ייעוץ פנסיוני לא יהיו מעוניינים בגוף מוסדי. גופים מוסדיים לא יתעסקו במתן ייעוץ פנסיוני אלא בשיווק בלבד. בנושא תגמול כספי הוצע שגופים המספקים ייעוץ פנסיוני לא יקבלו תמורה כל שהיא מהיצרנים למעט עמלת עריכת מסמכים המסתכמת בכמה עשרות שקלים בלבד. תגמול יקבלו מהלקוח אשר נהנה מהייעוץ ומעמלת הביצוע.
 
בתחום השיווק: חובת אמון וזהירות של המשווקים דומה לחובות החלות על יועצים פנסיוניים למעט איסור העדפה כלומר, מותר יהיה להם להעדיף מכירת מוצריהם לפי אמות מידה מסוימות. בנוסף לכך,  נאסר על גופים העוסקים בשיווק לשווק יותר משני מוצרים של המשווק עצמו. אי לכך ובהתאם לזאת, תאגידים יקבלו רישיון לייעוץ בלבד. לגבי תגמול מוצע שמשווק יקבל מהיצרן  הנקראים "דמי הפצה" נקבע כי ישנה חובת הכשרה המשותפת ליועצים ולמשווקים.
פרסומיים תקנות וחוזריים בנושא ייעוץ פנסיוני

 

ח' באדר ב' התשע"א
14 במרץ 2011
 
חוזר סוכנים ויועצים 2011-10-2
סיווג: כללי
 
 
איסור מתן טובת הנאה ל יועץ פנסיוני
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 (להלן - החוק), לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, הריני להורות כדלקמן:
1 .     כללי
בסעיף 19(א) לחוק נקבע כי יועץ פנסיוני או כל אדם אחר מטעמו או בעבורו, לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם ייעוץ פנסיוני, או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור הלקוח, למעט תשלום עמלת הפצה הנגבית מהגוף המוסדי, ולמעט שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות על ידי הלקוח (להלן – טובת הנאה אסורה). בסעיף 19(ד) לחוק נקבע כי, גוף מוסדי לא ייתן ליועץ פנסיוני טובת הנאה בקשר עם יעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, למעט תשלום עמלת הפצה.
תכלית הוראת החוק האוסרת על גוף מוסדי לתת ליועץ פנסיוני טובת הנאה, כמו גם ההוראה האוסרת על יועץ פנסיוני לקבלה, היא למנוע קשרי גומלין בין יועץ פנסיוני לבין יצרן המוצר הפנסיוני שלגביו הוא מייעץ, וזאת בכדי להבטיח מתן ייעוץ אובייקטיבי וחף מניגודי עניינים.
לאחרונה, היינו עדים למקרים בהם גופים מוסדיים מציעים לכלל עובדי בנק מסוים או ליועצים פנסיונים, טובות הנאה שונות, כדוגמת גביית דמי ניהול הנמוכים באופן משמעותי ביחס לתנאים הנהוגים בשוק. מתן טובות הנאה כאמור מעלה חשש ממשי להטיית המלצתו של יועץ פנסיוני ולפגיעה באובייקטיביות שלו במתן הייעוץ.
 
מטרת חוזר זה הינה לקבוע הנחיות בנוגע לאיסור מתן טובות הנאה ליועץ פנסיוני.
 
2 .     איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוני
א.    כאמור לעיל, גוף מוסדי או מי מטעמו, לא ייתן טובת הנאה אסורה ליועץ פנסיוני, לרבות לגורם אשר לו השפעה על מערך הייעוץ הפנסיוני של תאגיד שקיבל רישיון יועץ פנסיוני (להלן - יועץ פנסיוני), ויועץ פנסיוני לא יקבל כל טובת הנאה כאמור. מתן טובת הנאה כאמור אסור, בין אם ההטבה אינה מותנית בפעילות מסוימת של מקבל ההטבה (למשל, הטבה אחידה בגובה דמי ניהול), וקל וחומר אם היא מותנית בפעילות מסוימת מצד מקבל ההטבה (למשל, הצטיינות בשיווק).
ב.    על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יראו במתן הנחה בדמי ניהול, אשר נתקיימו לגביה התנאים המפורטים להלן, כמתן טובת הנאה אסורה לפי חוזר זה:
1.       ההנחה בדמי הניהול דומה להנחות הניתנות על ידי הגוף המוסדי ללקוחות פרטיים או לגופים אחרים, לפי העניין, שאינם יועצים פנסיונים, ולהם מאפייני שוק דומים.
2.       ביחס ליועץ פנסיוני שהוא תאגיד, בנוסף לאמור בסעיף (1), ההנחה המוצעת ליועצים פנסיוניים המועסקים בו, דומה להנחות הניתנות על ידי הגוף המוסדי גם לקבוצות עובדים נוספות בתאגיד, שהינן בעלות מאפיינים דומים לקבוצת היועצים הפנסיוניים המועסקים בתאגיד.
 
3 .     השתתפות יועץ פנסיוני בפעילות המאורגנת על ידי גוף מוסדי
א.      על אף האמור בסעיף 2, יועץ פנסיוני רשאי להשתתף בפעילויות המאורגנות על ידי גוף מוסדי, רק אם מתקיימים לגביהן כל התנאים הבאים:
1)       הפעילות עוסקת בהצגת המוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידי הגוף המוסדי, או בהצגה של הגוף המוסדי מארגן הפעילות, לרבות הרצאות בנושאים מקצועיים אחרים שיועברו על ידי הגורמים העוסקים בניהול המוצרים הפנסיונים.
2)       התכנים העיקריים בפעילות פורסמו מראש (למשל: פירוט של המרצים בכנס והנושאים שיועלו בו) והם אינם כוללים תכנים בידוריים.
3)       הגוף המוסדי או מי מטעמו אינו נושא בעלות הנסיעה לפעילות או הלינה.
4)       הפעילות אינה כוללת הטבות בנוסף לערך המוסף המקצועי. לעניין זה לא יובא בחשבון מתן כיבוד אשר הולם את האירוע.
ב.      על יועץ פנסיוני העובד בתאגיד חלה חובה ליידע את הנהלת התאגיד על כוונתו להשתתף בפעילות כאמור בסעיף קטן (א).
ג.        יועץ פנסיוני רשאי להשתתף או ליטול חלק באירוע כללי, שלא בקשר עם עבודתו או בשל היותו יועץ פנסיוני, וזאת אף אם גוף מוסדי משתתף במימון האירוע.
 
4 .     קבלת חומר שיווקי או מוצר פרסומי
אין באמור לעיל כדי לאסור על יועץ פנסיוני לקבל מגוף מוסדי מתנות, שהן בגדר חומר שיווקי או מוצר פרסומי, ובלבד שיש להן לכל היותר ערך סמלי.
 
5 .     תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על גופים מוסדיים ועל יועצים פנסיוניים.
 
6 .     תחילה
א.      תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.
ב.      על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות חוזר זה, בדבר איסור מתן הנחה בדמי ניהול ליועץ פנסיוני, לא יחולו על הסכמים קיימים. עם זאת, חידושו של הסכם ייחשב כעריכת הסכם חדש לעניין מתן הנחה בדמי ניהול.
 
 
 
                                                                                                עודד שריג
                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


הערת עורך האתר: שימו לב! קיימים גם תאגידי ייעוץ פנסיוני שאישור משרד האוצר שאינם מקבלים שום עמלת הפצה מהגופים וחברות הביטוח ולכן יועצים פנסיוניים אלה מקבלים שכרם מהלקוח בלבד ונאמנים רק לו!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
א' בניסן התשע"א
5 באפריל 2011
 
חוזר ביטוח 2011-31
סיווג: בריאות <טיוטה>
 
 
פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות - טיוטה
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:
 
1.       כללי
בתכניות ביטוח בריאות רבות, המידע בדבר סכום תגמולי הביטוח אינו גלוי וברור דיו למבוטח, ונמסר למבוטח רק עם קרות מקרה ביטוח.
כך למשל, ישנן תכניות ביטוח בריאות שבהן נקבע כי תגמולי הביטוח שיקבל המבוטח לא יעלו על הסכום שמשלם המבטח לנותן שירותים הקשור עימו בהסכם או כי תגמולי הביטוח יחושבו ביחס לסכום האמור. יצוין כי הסכום שמשלם המבטח לנותן השירותים, אשר משפיע במישרין על היקף תגמולי הביטוח, אינו מפורט בדרך כלל בתכנית הביטוח, והמבוטח למד עליו רק עם קרות מקרה הביטוח.
דוגמה נוספת להיעדר גילוי ופירוט מספקים מצויה בתכניות ביטוח שבהן סכום תגמולי הביטוח נקבע בהתאם לרשימה של מקרים המפורטים בתכנית (כגון רשימת ניתוחים), ואשר בצד כל אחד מהם נקוב סכום תגמולי הביטוח. בהתאם לתנאים בתכניות אלה, סכום תגמולי הביטוח שישולם למבוטח, בגין מקרה שאינו מופיע ברשימה האמורה, נקבע לפי מקרה דומה לאחד מהמקרים המפורטים ברשימה בהתאם לשיקול דעתו של רופא מומחה.
על מנת להבטיח כי בידי המבוטחים יהיה המידע הנדרש בטרם כריתתו של חוזה הביטוח ובמהלך תקופת הביטוח, מפורטות בחוזר זה הוראות לעניין המידע שעל המבטחים למסור למבוטחים בנוגע לסכום תגמולי הביטוח לפי תנאי התכנית.
 
2.       פרסום פירוט תגמולי הביטוח
            א.         בחוזר זה, "תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב" - תקרת שיפוי או תשלום פיצוי בגין מקרה ביטוח המכוסה בתכנית ביטוח, אשר אינם נקובים בסכום כספי.
            ב.         נקבע בתכנית ביטוח כי ישולמו למבוטח תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב, יציג המבטח באתר האינטרנט שלו, בגין כל אחד ממקרי הביטוח שלגביהם נקבעו באותה תכנית תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב, את הסכום הכספי בערכו הנקוב של תגמולי הביטוח המרביים. הסכום הכספי בערכו הנקוב יוצג במספר סכומים לפי משתנים שיוצגו באתר האינטרנט של המבטח (כגון ימי אשפוז, שכר מנתח ועלות חדר ניתוח), ואם לא נקבעו בתכנית הביטוח משתנים, יוצג כסכום אחד כולל (להלן – פירוט תגמולי הביטוח).
             ג.          פירוט תגמולי הביטוח, שיוצג באתר האינטרנט של המבטח כאמור בסעיף קטן ב', יכלול את כל מקרי הביטוח הרלבנטיים לתכנית הביטוח שלגביה מוצג הפירוט האמור ואשר שולמו בגינם תגמולי ביטוח החל מיום 1 בינואר 2008, לרבות מקרי ביטוח בהם שילם המבטח לנותן שירותים הקשור עמו בהסכם.
            ד.         מבטח יוסיף לפירוט תגמולי הביטוח באתר האינטרנט שלו מקרי ביטוח ששולמו בגינם תגמולי ביטוח לראשונה לאחר יום 31 בדצמבר 2009 (למשל, מתן כיסוי לביצוע ניתוח מסוים בפעם הראשונה). הוספה כאמור תבוצע בגין כל רבעון קלנדארי, תוך 30 יום מתום אותו רבעון.
            ה.         חלה על המבטח חובה להציג את תכנית הביטוח באתר האינטרנט שלו, יציג את פירוט תגמולי הביטוח לצד תכנית הביטוח שאליה מתייחס הפירוט האמור.
             ו.          מבטח ימציא למבוטח, על פי דרישתו, וכן במקרה שבו פנה המבוטח למבטח לבירור זכויותיו בשל מקרה ביטוח מסוים, את פירוט תגמולי הביטוח הנכללים בתכנית, בהתאם למתכונת שפורסמה באתר האינטרנט של המבטח כאמור בסעיף קטן ב'.
             ז.          מבטח יציין בטופס הגילוי הנאות של תכנית ביטוח הכוללת תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב, את זכותו של המבוטח לקבל מהמבטח את פירוט תגמולי הביטוח כאמור בסעיף קטן ו', וכן את האפשרויות הנוספות העומדות לרשותו של המבוטח לקבל מידע על פירוט תגמולי הביטוח (היינו כתובת אתר האינטרנט של המבטח וכן אמצעים נוספים, כגון פרטי מוקד טלפוני).
 
3.       שינוי פירוט תגמולי הביטוח
            א.         מבטח רשאי לשנות את פירוט תגמולי הביטוח אחת לשנה לכל היותר, ורק בעקבות אחד מאלה:
(1)     שינוי הסכום שהמבטח משלם לנותן שירותים הקשור עימו בהסכם; 
(2)     שינוי הנוסחה שעל פיה מחושבים תגמולי הביטוח המרביים שלא בערך נקוב (כגון ממוצע הסכום המשולם בעד מקרה הביטוח או לפי השכר הגבוה המשולם למנתח הקשור עם המבטח בהסכם בגין מקרה ביטוח מסוים), ובלבד שהנוסחה הוצגה באתר האינטרנט של המבטח.
            ב.         מבטח המבקש לשנות את פירוט תגמולי הביטוח, יציין באתר האינטרנט שלו את זכותו לבצע שינוי כאמור, וכן ואת הנסיבות בהן יתבצע השינוי בהתאם לאמור בסעיף קטן א'.
 
4.       הגבלת נגישות לפירוט תגמולי הביטוח
א.       על אף האמור בסעיף 2ב', מבטח רשאי להגביל את הנגישות לפירוט תגמולי הביטוח אשר יוצג באתר האינטרנט במקרים הבאים:
(1)     בתכניות לביטוח בריאות קבוצתי, אשר מתכונת תשלום תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב שנקבעה בהן שונה ממתכונת התשלום הקיימת בתכניות לביטוח בריאות פרט בגין כיסוי ביטוחי דומה שמשווק המבטח - לחברי קבוצת המבוטחים בלבד;
(2)     בתכניות לביטוח בריאות פרט הכוללות תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב, ואשר המבטח אינו ממשיך לשווקן במתכונת התשלום האמורה לאחר יום תחילתו של חוזר זה - למבוטחים קיימים בלבד.
ב.        הוגבלה הנגישות כאמור בסעיף קטן א', יאפשר המבטח נגישות לפירוט תגמולי הביטוח לכל מי שמבוטח בתכניות הביטוח האמורות (כגון באמצעות סיסמה שתועבר מראש לידיעת כל אחד מהמבוטחים, ואשר באמצעותה יוכלו המבוטחים לעיין בפירוט תגמולי הביטוח אשר יוצג באתר האינטרנט של המבטח).
 
5.       הוראות יישום
א.       מבטח המבקש לשנות את מתכונת התשלום בתכנית ביטוח, כך שלא תכלול תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב, לאחר מועד תחילתו של חוזר זה, יגיש עד יום 1 בדצמבר 2009 את התיקונים הנדרשים בתכנית הביטוח.
ב.        אשר למבוטחים קיימים - עד יום 30 באפריל 2010, ימסור כל מבטח למבוטח בתכנית ביטוח הכוללת תגמולי ביטוח מרביים שלא בערך נקוב ואשר מצויה בתוקף ביום 31 בדצמבר 2009, הודעה בכתב הכוללת את המידע הנדרש כאמור בסעיף 2ז'. הוגבלה הנגישות לפירוט תגמולי הביטוח כאמור בסעיף 4א', תכלול ההודעה גם את המידע הנדרש לפי סעיף 4ב'.
 
6.       תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על תכניות לביטוח בריאות;
בחוזר זה, "ביטוח בריאות" -
(א)    ביטוח מפני מחלות ואשפוז כאמור בסעיף 1(א)(6) להודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985, למעט ביטוח אובדן כושר עבודה ולמעט כיסויים ביטוחיים לפרוצדורות רפואיות המבוצעות בחו"ל;
(ב)    ביטוח מפני תאונות אישיות כאמור בסעיף 1(א)(5) להודעה האמורה.
 
7.       תחילה
תחילתו של חוזר זה ביום 1 ביולי 2011.
 
8.       ביטול תוקף
חוזר זה מבטל את הוראות חוזר ביטוח 2009-1-4 מיום 29 במרץ 2009.
 
 
                                                                                      עודד שריג
                                                                                המפקח על הביטוח-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

 
 

 

 
לייבסיטי - בניית אתרים